Vlaamse regering Peeters II legt de eed af
Datum12/07/2009
Doorgoedele
Type
Ecologie, Milieubeleid - overheid, Nieuws, Vlaanderen, Website, Afvalstoffen, Biodiversiteit, Bodem en grondwater, Bouwen en wonen, Drinkwater, Duurzame ontwikkeling, Energie, Geluid en trillingen, Klimaat, Landbouw, Lucht en geur, Milieu - algemeen, Milieu en economie, Milieu en gezondheid, Milieu en landbouw, Milieusubsidies, Mobiliteit en transport, Natuur, Onderzoek en ontwikkeling, Recyclage & recuperatie, Ruimtelijke ordening, Water en grondwater
Bookmark and Share

De Vlaamse regering heeft onder leiding van minister-president Peeters de eed afgelegd in het Vlaams Parlement. In zijn regeerverklaring haalde Peeters voornamelijk de sterkte van Vlaanderen aan en de antwoorden die hij wil bieden inzake de economische crisis. Investeringen stimuleren blijft een belangrijk aandachtspunt. Hieronder een uitreksel uit zijn speech.

We willen een stimulerend omgevingskader voor het ondernemen tot stand brengen. We voeren een sterk beleid over opvolging en overname en passen de bestaande regeling voor vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen aan. Met een kaderdecreet ruimtelijke economie willen we een coherent en samenhangend ruimtelijk economisch beleid voeren. De gemeenten krijgen voldoende autonomie om KMO-zones en woongebieden te realiseren. In het kader van een partnerschap met steden en gemeenten stimuleren we een bedrijfsvriendelijk lokaal beleid.

De Vlaamse Regering zal in deze legislatuur de bestaande overheidsinstrumenten heroriënteren om een vergroening van de economie te realiseren. Door middel van een meer gerichte ecologiepremie versnellen we de toepassing van duurzame bedrijfsprocessen in onze economie.  We registreren de fiscale stimulansen en richten ze naar de doelstelling van een groene economie. In de schoot van PMV wordt een Groen Investeringsfonds opgericht.

We bieden ruimte en mogelijkheden aan de landbouwsector om zich verder economisch te ontwikkelen en we stimuleren de duurzame omschakeling van onze visserijvloot. We versterken het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds als motor van vernieuwing, innovatie en verduurzaming in de landbouw- en agrovoedingssector.

Een nieuw innovatiepact is nodig om de transformatie van het Vlaams economisch weefsel tot stand te brengen. Het gaat daarbij om een positieve coalitie van overheid, kennis- en wetenschapsinstellingen, hoger onderwijs en bedrijfsleven om in te zetten op innovatie, vernieuwing, specialisatie. Samen met de focus op speerpuntdomeinen, realiseren we hierdoor een wetenschapsbeleid met maatschappelijke meerwaarde en gericht op duurzame werkgelegenheidscreatie en de vergroening van de economie.

We onderschrijven de 3%-norm voor onderzoek en ontwikkeling. We wenden het hoger onderwijs aan als motor voor innovatie en financieren het daarvoor.

We verbeteren ons innovatie-instrumentarium ten behoeve van kmo’s, zodat innovatie in een brede betekenis zich meer en beter verspreidt over alle sectoren, bedrijfstypes en maatschappelijke geledingen.

Met de doorbraak slimme draaischijf van Europa willen we het mobiliteitssysteem drastisch verbeteren om de negatieve effecten op onze economie, onze gezondheid en ons milieu aan te pakken en tegelijk onze logistieke positie in West-Europa te verbeteren. Hiervoor zullen we onder meer onze infrastructuur verbeteren en verduurzamen en nieuwe klemtonen leggen voor het openbaar vervoer, gericht op woon-werkverkeer en plaatsen met een grote vervoersvraag.

We zetten het uitvoeringstraject van missing links verder zoals eerder beslist, zodat aan het einde van deze legislatuur het wegwerken van nagenoeg alle geselecteerde missing links in uitvoering is.

De Vlaamse Regering stimuleert met het Flanders Port Area-project de samenwerking tussen de havens. De maritieme toegang moet blijvend worden verbeterd rekening houdend met de ontwikkelingen in de scheepvaart.

De doorbraak groen en dynamisch stedengewest beschermt en versterkt de nog resterende open ruimte, dit in combinatie met het antwoord op de vraag naar voldoende betaalbare woningen. We plaatsen duurzaamheid centraal in bouwen, wonen en leven. We richten een Vlaams energiebedrijf op om de technologische opportuniteiten van groene energie maximaal te benutten. We nemen de nodige maatregelen om zowel de Europese als de decretale doelstellingen voor energie-efficiënte, warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare energie te realiseren. We verruimen het afvalbeleid tot een duurzaam materialenbeleid en we maken verder werk van een integraal waterbeleid. Vervuilde kankers in steden en in buitengebied pakken we verder aan. We maken voort werk van de brownfield ontwikkeling via brownfieldconvenanten.

We willen betaalbaar en kwalitatief wonen voor iedereen realiseren. Het decreet Grond- en Pandenbeleid voeren we integraal en onverkort uit. We ondersteunen verder de eigendomsverwerving en besteden eveneens aandacht aan de huurmarkt.

Samenstelling van de nieuwe Vlaamse Regering 2009-2014

De nieuwe Vlaamse Regering (VR) zal regeren gedurende de legislatuurperiode 2009-2014. 
Op 11 juli 2009 maakte Kris Peeters, vorige en nieuwe minister-president, de samenstelling en bevoegdheden bekend van de leden van zijn nieuwe regeringsploeg.
De Vlaamse Regering 2009 start met 9 ministers, waarvan 4 vrouwen.

Kris Peeters (CD&V)
minister-president van de Vlaamse Regering
en bevoegd voor het algemeen regeringsbeleid, Buitenlands Beleid, Economie, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Ingrid Lieten (sp.a)
viceminister-president van de Vlaamse Regering
en Vlaams minister bevoegd voor Media, Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie, Coördinatie van het Armoedebeleid en Economisch Overheidsinstrumentarium met inbegrip van het energiebedrijf.

Geert Bourgeois (N-VA)
viceminister-president van de Vlaamse Regering
en Vlaams minister bevoegd voor Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en de Vlaamse Rand.

Hilde Crevits (CD&V)
Vlaams minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken.

Jo Vandeurzen (CD&V)
Vlaams minister bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Joke Schauvliege (CD&V)
Vlaams minister bevoegd voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur.

Freya Van den Bossche (sp.a)
Vlaams minister bevoegd voor Wonen, Energie, Sociale Economie en Stedenbeleid.

Pascal Smet (sp.a)
Vlaams minister bevoegd voor Onderwijs, Gelijke Kansen, Jeugd en Brussel.

Philippe Muyters (N-VA)
Vlaams minister bevoegd voor Begroting en Financiën, Ruimtelijke Ordening, Onroerend Erfgoed, Werk en Sport.


Lees het volledig regeerakkoord

gerelateerde artikelen

Commentaires

Poster un nouveau commentaire

Recherche